دیاتومه
دیاتومه ها ریزجلبک های تک سلولی فتوسنتز کننده هستند. آنها بخش اعظمی از فیتوپلانکتون ها را تشکیل می دهند که خود پایه اصلی زنجیره غذایی در اکوسیستم های آبی هستند. فراوانی این موجودات به همراه توزیع گسترده آنها در زیست گاههای مختلف کاربردهای گسترده ای را برای آنها ایجاد کرده است. بخشی از این کاربردها عبارتند از:
• جستجوی نفت
• نانوتکنولوژی
• بیوتکنولوژی
• کانی سازی زیستی ( (Biomineralization
• سنجش سمیت (Evaluation of toxicity) در زیستگاه های آبی
• تجزیه فاضلاب (Waste degradation)