ليست ريز جلبک ها
 ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
Color: Deep green  
Protein: 55% min
Lipid : 10% max
Phycocyanin: 15% min 
Chlorophyll: 0.6% min