سنجش توکسین
  سنجش سموم میکروسیستین در نمونه های جلبکی و آب با استفاده از دو روش سریع و حساس بر اساس آخرین تکنولوژی حال حاضر آمریکا:
  •  روش سریع سنجش میکروسیستین: این روش با استفاده از نوارهایی صورت می گیرند که قادرند میزان ng/ml 1≤ میکروسیستین را در نمونه شناسایی نمایند. این روش برای برسی وجود یا عدم وجود سم در محیط کاربرد دارد.
  •  روش حساس سنجش میکروسیستین: این روش با استفاده از تکنیک ELIZA انجام می گیرد و قادر است میزان ng/ml 1≥ میکروسیستین را در نمونه شناسایی نماید. این روش زمانی پیشنهاد می شود که روش بالا حضور سم در محیط را تایید کرده باشد.