Desmodesmus sp. GM4/TAGACC009
 • شرایط نگهداری
 • محیط کشت: BBM
  دما: 25 درجه سانتیگراد
  نور: 3000 لوکس
    منبع نور: لامپ سفید فلورسانت
  منبع تهیه: بومی ایران
 • کاربردهای آن
 •  دارای مقادیر قابل توجه لیپید به منظور تولید بیو دیزل