مسیر جاری : صفحه اصلی
کشت جلبک ها
شناخت جلبک ها به عنوان منبع غذایی اخیرا رو به فزونی گذاشته و جنبه های مفید این ارگانیسم متنوع توسط شمار زیادی از افراد دیده میشود. دانشمندان در اقصی نقاط دنیا در حال ایجاد و توسعه فناوری ها برای استفاده از جلبک به عنوان غذای انسان ، غذای دام و طیور ، دارو ، سوخت زیستی ، پکیزه کردن محیط زیست و .. هستند. این مقاله نشان می دهد که جلبک ها چگونه می توانند مورد استفاده قرارگیرند وبه حل مشکلات مربوط به کمبود غذا و آب بخصوص در جهان در حال توسعه کمک کنند.
 
 
 

کلمات کلیدی : کشت جلبک ها
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1394/04/09
فایل های پیوست