اطلاعات خریدار
 نام:
 شغل:
 نام خانوادگی:
 سازمان متبوع:
 مدرک دانشگاهی / رتبه علمی:
 پست الکترونیک:
 آدرس کامل پستی:
 کد ملی شخص حقیقی / شناسه ملی شخص حقوقی :
 تلفن ثابت/تلفن همراه:
 دورنگار:
انواع خدمت درخواستی
 انواع خدمت درخواستی:
1:
select


2:

:

 در صورت انتخاب خرید محیط کشت حجم درخواستی را به لیتر درج کنید.
 در صورت انتخاب توکسین وکنترل کیفی تعداد نمونه را وارد کنید